محتوای تغییر

تغییر نگاه – اندیشه ماندگار

اگر احساس خوبی نسبت به خود، زندگی تان و جهان پیرامون ندارید، یک راه این است که جهان بینی و دیدگاه خودتان را نسبت به مسائل تغییر دهید و برای این کار باید آگاهی بالاتری از مسائل زندگی و آنچه در اختیار دارید به دست بیاورید.

از من چتر بخرید

از من چتر بخرید راه برون رفت کشورمان ایران از بسیاری مسائل اقتصادی و اجتماعی ، کارآفرینی ، اقتصاد بر پایه تولید داخلی و اتکا کردن به همین سرمایه های داخلی است . راهی که در پیش داریم مثل بسیاری ...

برای تغییر از کجا شروع کنم؟

هر کارمندی وقتی وارد سازمانی می‌شود انتظار دارد یک سال بعد، سه سال بعد و پنج سال بعد متناسب با تلاش‌هایی که انجام می‌دهد تغییری در جایگاه شغلی‌اش شاهد باشد. می‌خواهند تغییر در زندگی‌ را تجربه کنند.
اندیشه ماندگار

چگونه تغییر کنیم؟

طبق نظر آدمهای موفق تنها و تنها با تغییر خودمان می توانیم سرنوشت عالی را رقم بزنیم و بدون اینکه درخودمان تغییری بدهیم نمی توانیم به اهداف تعیین شده برسیم