محتوای مسئولیت پذیری | فوائد و راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری

با بچه ای که درس نمی خواند چه کنیم ؟

کودکتان درس هایش را تمرین نمی کند تمرین کردن هر کاری باعث پرورش مهارت های آن فرد می شود و تمرین کردن فارغ از این مسئله نیست و جالب اینکه اغلب مواقع به درگیری جدی والدین و فرزندان می انجامد ...

مسئولیت پذیری | فوائد و راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری | فوائد و راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری مسئولیت مالی زندگیمان را به عهده بگیریم یکی از مهم ترین جنبه های رشد افراد، مسئولیت پذیری آن هاست. مسئولیت کامل نتایج (کارهای )خود را بپذیریم و این فقط با تغییرکردن ...